Covid-19 travel updates | Covid-19 news | WHO recommendations for flight Covid flight cancellation ticket price refund

Meškanie viac ako 3 hodiny

Hlavná stránka > Vaše práva > Meškanie viac ako 3 hodiny

Meškanie dlhšie ako 3 hodiny a refundácia

Ak bolo meškanie Vášho letu 3 hodiny alebo viac, máte nárok na finančnú náhradu v rámci existujúcich právnych predpisov EÚ. Táto náhrada môže činiť 250 EUR do 600 EUR. Nariadenie ES č. 261/2004. stanovuje kompenzácie cestujúcich. Odborník spoločnosti Flight-Refund Kft. Vám účinne pomôže v uplatnení nárokov voči leteckým spoločnostiam použitím právnych a technologických zdrojov.
Zaregistrujte sa teraz, a Flight-Refund Kft. Vám pomôže v uplatnení Vašich finančných nárokov!

Dôvody meškania letu

Prevádzkovanie letov je komplexná činnosť, pri ktorej spolupracuje celý rad odborníkov s cieľom prepravy cestujúcich do cieľového miesta. Dynamický rast leteckej dopravy často spôsobuje preplnenie letísk a vzdušného priestoru v takej miere, že môže dôjsť k oneskoreniu lietadiel.

Najčastejšie príčiny meškania sú poveternostné podmienky, preplnené letiská a technické poruchy.
Ak lietadlo mešká v dôsledku nebezpečných poveternostných podmienok – nakoľko prioritou je bezpečnosť letu –, tak cestujúci nemajú nárok na kompenzáciu. Pokiaľ však cestujúci musia dlhé hodiny čakať na letisku, tak je letecká spoločnosť povinná sa o svojich cestujúcich postarať.

V prípade niektorých technických problémov, problémov v organizovaní práce atď., je letecká spoločnosť povinná v prípade meškania letu viac ako 3 hodiny, poskytnúť cestujúcim stanovenú kompenzáciu.
Výška refundovateľnej sumy je závislá od letovej vzdialenosti a teda môže byť nasledovná:
 • 1500 km a menej - 250 eur,
 • 1500 až 3500 km - 400 eur,
 • viac ako 3500 km - 600 eur,
 • v prípade meškania viac ako 3 hodiny, zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu do lietadla kvôli prekročeniu kapacity lietadla napriek platnej letenke.

  Nárok na náhradu má každý cestujúci s platnou letenkou vrátane detí do 2 rokov bez nároku na samostatné miesto a to nezávisle od toho, že ceny leteniek pre deti do 2 rokov sú vo výške 10% z ceny leteniek pre dospelých. Nie je rozdiel vo výške refundovanej ceny u cestujúcich v prvej triede, v ekonomickej alebo v turistickej triede.

  Dôležitým faktom je, že zákon nerozlišuje štandardné, nízkonákladové a charterové letecké spoločnosti, t.j. právne predpisy o meškaní letov sa vzťahujú na všetky lety z EÚ a na komerčné lety registrované v EÚ. Naša spoločnosť Vám pomôže aj v prípade meškaní charterových letov. Zaregistrujte sa teraz, a Flight-Refund Kft. Vám pomôže v uplatnení Vašich finančných nárokov!

  Meškanie letu kvôli poveternostným podmienkam

  Nepriaznivé počasie je najčastejšou príčinou meškania letov. Zlé počasie môže spôsobiť meškanie a zrušenie letov nielen na mieste odletu, počas letu a na mieste príletu. Lietadlo môže zmeniť smer kvôli zlému počasiu a pokračovať v ceste na cieľové miesto, ktoré je odlišné od pôvodného cestovného plánu, v dôsledku čoho sa let predĺži. Na letisku príletu môže zlé počasie spomaliť prevádzku letiska. V niektorých prípadoch môže byť letisko zavreté kvôli zlému počasiu, pričom lietadlá sú presmerované na iné letiská. Samozrejme môže vzniknúť aj opačná situácia, keď na inom letisku sú v dôsledku zlého počasia lety presmerované na letisko Vášho odletu, čo môže spôsobiť meškanie Vášho letu.
  V zime je často potrebné neplánovane vykonať odmrazovanie lietadiel, čo takisto môže spôsobiť meškanie letu.

  Meškanie jednotlivých letov môže vyvolať reťazovú reakciu, keďže odlety sa uskutočňujú v stanovenom poradí a nie v každom prípade je letový dispečing schopný preradiť let spôsobujúci meškanie na neskorší termín.

  V záujme efektívnejšieho využitia letov, môžu lietadlá uskutočniť za deň 2-3 cesty, v dôsledku čoho môže dôjsť k zdržaniu z dôvodu meškania predošlého letu.

  Ak ide o nie priamo súvisiacu vis major (vyššia moc) udalosť, tak majú cestujúci v niektorých hore uvedených prípadoch, tiež nárok na odškodnenie. V prípade meškaní a zrušenia letov spôsobených poveternostnými okolnosťami má letecká spoločnosť iba povinnosť zmierniť škody.

  Preplnené letiská

  Medzinárodná letecká doprava sa neustále rozvíja, letiská s týmto rozvojom len ťažko udržia krok. Letecké spoločnosti často realizujú lety na najpopulárnejšie destinácie k uspokojeniu trhových potrieb. V určitých obdobiach (napr. Vianoce, Veľká noc, začiatok letných prázdnin) sú letiská mimoriadne vyťažené, obsluha leteckej premávky nedokáže vždy promptne reagovať, čo spôsobuje meškanie letov. Vzhľadom k tomu, že organizovanie odletov a príletov lietadiel je komplexnou logistikou, zlyhanie ktorejkoľvek časti tohto procesu (napr. preprava batožín, check-in atď.) môže viesť k omeškaniu.
  Letecké spoločnosti sú povinné refundovať náklady, len v prípade chyby vlastných operatívnych procesov. Všetky ostatné prípady sú mimo pôsobnosti spoločností, preto za tieto, letecké spoločnosti nezodpovedajú.

  Meškanie letu v dôsledku technických príčin

  Nakoľko sú lietadlá komplexnou technickou konštrukciou neustále vystavené veľkému zaťaženiu, väčšie a menšie poruchy sa môžu vyskytnúť aj počas ich preventívnej údržby. Oprava týchto porúch môže ľahko spôsobiť meškanie medzi dvoma letmi. V prípade, že nie je možný rýchly servisný zásah, výmena lietadla je nutná, čo je časovo náročná úloha. V takomto prípade je potrebné vyriešiť, aby bol dispozícii kvalifikovaný letový personál, keďže sa typ lietadla nemusí zhodovať s typom lietadla s technickou poruchou. Nakoľko personál nie vždy disponuje s kvalifikáciou k danému typu lietadla, alebo z dôvodu poruchy predošlého letu vypršal ich pracovný čas, je nutné zabezpečiť nový personál.

  Pokiaľ letecká spoločnosť vie dokázať, že sa ani napriek pravidelnej preventívnej údržbe nebolo možné vyhnúť danej technickej poruche, tak ide o nepredvídateľnú udalosť a teda cestujúci nemá nárok na refundáciu nákladov.
  Zaregistrujte sa teraz, a Flight-Refund Kft. Vám pomôže v uplatnení Vašich finančných nárokov!
 
  Všeobecné Obchodné Podmienky   
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   
   FAQ